Kodeks Ucznia zawiera prawa i obowiązki uczniów polskich szkół. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania sobie najwyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłaniania do realizowania ambitnych celów w każdej dziedzinie życia.

               Kodeks określa zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki do samorządności,  partnerstwa i ponoszenia przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły, tym samym przygotowuje ich do dorosłego życia.

              Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożliwiających pełną realizację postanowień Kodeksu.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 
UCZEŃ  MA PRAWO DO:

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo   i ochronę przed wszelkimi formami fizycznej bądź psychicznej przemocy oraz   ochronę  i poszanowanie jego godności, życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,   a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie naraża tym dobra innych ludzi, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, pomocy w przypadku trudności w nauce,
 
 
UCZEŃ  MA OBOWIĄZEK:

zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły, przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, troszczenie się o mienie szkoły, dobry wizerunek w środowisku,
 

NAGRODY  I  KARY
 
Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie, o zastosowanej wobec niego karze w formie pisemnej lub ustnej.

NAGRODY
Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać określone wyróżnienia i nagrody, pochwała wychowawcy klasy, pochwała dyrektora szkoły, list gratulacyjny dla rodziców, pochwała wyrażona przez dyrektora szkoły wobec dzieci, za roczne bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu uczniowie mogą otrzymać nagrodę rzeczową lub dyplom, wyróżnienie w gazetce szkolnej/ stronie internetowej szkoły, uczeń może otrzymać nagrody rzeczowe za udział w różnych konkursach, list gratulacyjny,
 
Podstawą  do wyróżnienia ucznia mogą być:

szczególne osiągnięcia w nauce, aktywny udział w życiu szkoły, wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.
 
Rodzaje nagród oraz sposób ich przyznawania określa regulamin szkoły.
 
KARY
     Szkoła może stosować wobec uczniów kary, lecz nie mogą  one ośmieszać, hamować jego rozwoju, naruszać nietykalności i godności osobistej.

1.  Za naruszenie dobra wspólnego i godności ludzkiej, notoryczne zaniedbywanie obowiązków ucznia, naruszanie nietykalności osobistej, wulgarności i chuligaństwa, niszczenie mienia szkoły, wandalizm, palenie tytoniu, picie alkoholu, narkomanię i inne naruszenie postanowień statutu uczeń może ponieść następujące kary:

ustne upomnienie wychowawcy klasy, ustne upomnienie dyrektora szkoły, rozmowa dyrektora szkoły z uczniem w obecności jego rodziców, pisemne upomnienie i zobowiązanie ucznia do poprawy, naprawa lub odkupienie zniszczonego przez ucznia mienia szkolnego, po uzgodnieniu z rodzicami, zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, niska ocena zachowania.
 
2. Szkoła ( wychowawca ) ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary regulaminowej.

3. Za wykroczenia takie jak : picie alkoholu, narkomania, rażące naruszanie norm  społecznych i zagrażanie otoczeniu, szkoła ma prawo odwołania się do pomocy uprawnionych organów pozaszkolnych.


 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     Ustala się następujące formy informowania o prawach, obowiązkach, nagrodach i karach:

pogadanki w klasach I – III, godziny do dyspozycji wychowawcy w klasach IV – VI, tablica ogłoszeń/ strona internetowa szkoły zebrania z rodzicami, listy do rodziców, rozmowy telefoniczne i indywidualne z rodzicami.


Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora, rady pedagogicznej,
wychowawców klas lub nauczycieli z  uczniami i  rodzicami powinny być rozpatrywane przy współudziale zainteresowanych stron.